Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 09:37 Ngày 24/01/2016

Báo cáo thực tập khácChuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài................................................................... 3

3. Đối tƣợng nghiên cứu................................................................................. 3

4. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................... 4

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu ..................................................... 4

6. Bố cục của luận văn.................................................................................... 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG

NÔNG THÔN MỚI...................................................................................... 6

1.1. Cơ sở lý luận về cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp........................................................................................ 6

1.1.1. Khái niệm và cách tiếp cận cơ cấu kinh tế nông nghiệp .................... 6

1.1.2. Quan niệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp .................. 12

1.1.3. Tính tất yếu phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp .............. 13

1.1.4. Nội dung, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp............ 14

1.1.5. Các yếu tố tác động và xu hƣớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông nghiệp................................................................................................. 21

1.1.6. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng

thành công Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới .......................... 27

1.2. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng

nông thôn ở một số nƣớc trên thế giới và Việt Nam ..................................... 34

1.2.1. Kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới .................................... 34

1.2.2. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông

thôn mới của một số địa phƣơng của Việt Nam............................................ 37

1.2.3. Bài học đối với Bắc Kạn về thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông nghiệp.................................................................................................. 41

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................... 43

2.1. Câu hỏi nghiên cứu................................................................................ 43

2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin............................................................. 43

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin thứ cấp.......................................... 43

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin sơ cấp ........................................... 43

2.3. Phƣơng pháp xử lý thông tin, xử lý số liệu ............................................ 45

2.4. Phƣơng pháp phân tích và mô tả số liệu................................................. 45

2.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu................................................................. 46

2.5.1. Các chỉ tiêu về điều kiện tự nhiên ................................................... 46

2.5.2. Các chỉ tiêu về kinh tế .................................................................... 46

2.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá xây dựng nông thôn mới ............................... 46

2.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp........ 46

Chương 3: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH

BẮC KẠN ................................................................................................... 47

3.1. Báo cáo thực tập Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn..... 47

3.1.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................... 47

3.1.2. Kinh tế - xã hội............................................................................... 50

3.1.5. Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự

nhiên, kinh tế - xã hội đối với vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ... 52

3.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2014 ......... 53

3.2.1. Kết quả thực hiện chƣơng trình mục tiêu xây dựng nông thôn

mới theo Bộ tiêu chí quốc gia của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2014........ 53

3.2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Kạn ...................... 58

3.2.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Bắc

Kạn gắn với xây dựng nông thôn mới........................................................... 61

3.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây

dựng nông thôn mới của các hộ điều tra ....................................................... 82

3.3.1. Đối với hộ nông dân ....................................................................... 83

3.4. Nhận xét thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với

xây dựng nông thôn mới ở Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2014 .......................... 92

3.4.1. Những kết quả đạt đƣợc.................................................................. 92

3.3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: ......................................... 93

Chương 4: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN

MỚI TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020..................................... 96

4.1. Phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông nghiệp của Bắc Kạn đến 2020 ........................................... 96

4.1.1. Quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nƣớc về nông nghiệp, nông

dân, nông thôn.............................................................................................. 96

4.1.2. Định hƣớng, mục tiêu của Bắc Kạn về chuyển dịch cơ cấu kinh

tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.......................................... 98

4.2. Nhiệm vụ cần thực hiện đến năm 2020 nhằm thúc đẩy chuyển dịch

cơ cấu kinh tế nông nghiệp......................................................................... 101

4.2.1. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến 2020................................. 101

4.2.2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện đến năm 2020 liên quan đến

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp..................................................... 102

4.3. Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với

Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn

2015 - 2020 ................................................................................................ 102

4.3.1. Hoàn thành quy hoạch chi tiết phát triển ngành nông nghiệp

theo vùng ................................................................................................... 103

4.3.2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hƣớng

sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nông nghiệp. ..... 105

4.3.3. Tăng cƣờng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... 107

4.3.4. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tƣ vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông nghiệp................................................................................................ 109

4.3.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, lao động phổ thông đáp ứng

yêu cầu sản xuất nông nghiệp..................................................................... 111

4.3.6. Tăng cƣờng ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp .... 112

4.3.7. Tăng cƣờng xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh

tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ................................................ 115

4.4. Kiến nghị............................................................................................. 117

4.4.1. Đối với Nhà nƣớc ......................................................................... 117

4.4.2. Đối với tỉnh Bắc Kạn.................................................................... 118

KẾT LUẬN............................................................................................... 120

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................. 121

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 09:37 24/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp