Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Chương trình nhà trường ở trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

Chương trình nhà trường ở trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

Cập nhật: 19:58 Ngày 24/01/2016

Báo cáo thực tập khácPhát triển chương trình nhà trường ở trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................3

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu.................................................................3

4. Giả thuyết nghiên cứu......................................................................................3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................3

6. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................4

7. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................4

8. Cấu trúc luận văn.............................................................................................5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

NHÀ TRƯỜNG ..................................................................................................6

1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề...........................................................6

1.1.1. Trên thế giới ..........................................................................................6

1.1.2. Ở Việt Nam............................................................................................6

1.2. Một số khái niệm cơ bản về chƣơng trình và phát triển chƣơng trình

nhà trƣờng............................................................................................................9

1.2.1. Khái niệm về chƣơng trình....................................................................9

1.2.2. Chƣơng trình giáo dục ...........................................................................9

1.2.3. Phát triển chƣơng trình giáo dục .........................................................11

1.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về đổi mới giáo dục và

đào tạo................................................................................................................11

1.3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển giáo dục và đào tạo ..........11

1.3.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về đổi mới căn bản, toàn diện

giáo dục và đào tạo..............................................................................13

1.4. Lý luận về phát triển chƣơng trình giáo dục phổ thông .............................14

1.4.1. Tiếp cận phát triển chƣơng trình giáo dục phổ thông .........................14

1.4.2. Định hƣớng phát triển chƣơng trình giáo dục phổ thông Việt Nam ...17

1.4.3. Qui trình phát triển chƣơng trình giáo dục phổ thông.........................20

1.5. Lý luận về phát triển chƣơng trình giáo dục trung học phổ thông chuyên.......25

1.5.1. Vị trí, vai trò của trƣờng THPT chuyên trong hệ thống giáo dục

quốc dân...............................................................................................25

1.5.2. Phát triển chƣơng trình giáo dục Trung học phổ thông chuyên..........27

1.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển chƣơng giáo dục trƣờng trung học

phổ thông chuyên...............................................................................................28

1.6.1. Yếu tố chủ quan...................................................................................28

1.6.2. Yếu tố khách quan ...............................................................................29

Tiểu kết chƣơng 1..............................................................................................30

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ

TRƯỜNG Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG, TỈNH PHÚ THỌ ......32

2.1. Báo cáo thực tập Đặc điểm giáo dục tỉnh Phú Thọ ...........................................32

2.1.1. Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ ................................................32

2.1.2. Khái quát về giáo dục của tỉnh Phú Thọ .............................................33

2.2. Chƣơng trình giáo dục ở trƣờng THPT Chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ....36

2.2.1. Đặc điểm, tình hình giáo dục của trƣờng ............................................36

2.2.2. Chƣơng trình giáo dục của nhà trƣờng................................................38

2.3. Thực trạng về phát triển chƣơng trình giáo dục ở trƣờng THPT chuyên

Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ ...............................................................................41

2.3.1. Ƣu điểm ...............................................................................................42

2.3.2. Hạn chế ................................................................................................43

2.4. Thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển chƣơng trình giáo dục

ở trƣờng THPT chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ.........................................43

2.4.1. Yếu tố chủ quan...................................................................................43

2.4.2. Yếu tố khách quan ...............................................................................44

2.5. Đánh giá chung về chƣơng trình và chất lƣợng giáo dục của trƣờng

THPT chuyên Hùng Vƣơng, tỉnh Phú Thọ........................................................45

2.5.1. Mặt mạnh.............................................................................................45

2.5.2. Mặt yếu ................................................................................................46

2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế.........................................................46

2.5.4. Bài học kinh nghiệm............................................................................46

Tiểu kết chƣơng 2..............................................................................................48

Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT QUI TRÌNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

NHÀ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG, TỈNH

PHÚ THỌ ..........................................................................................................49

3.1. Các định hƣớng và nguyên tắc phát triển chƣơng trình .............................49

3.1.1. Định hƣớng phát triển chƣơng trình giáo dục của nhà trƣờng ............49

3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp .......................................................49

3.2. Đề xuất một qui trình phát triển chƣơng trình nhà trƣờng ở trƣờng

THPT chuyên Hùng Vƣơng...............................................................................50

3.2.1. Giai đoạn thiết kế chƣơng trình...........................................................50

3.2.2. Giai đoạn triển khai, thực hiện chƣơng trình ......................................51

3.2.3. Giai đoạn đánh giá chƣơng trình .........................................................52

3.3. Mối quan hệ giữa các yếu tố của qui trình phát triển chƣơng trình giáo

dục nhà trƣờng ...................................................................................................53

3.4. Thực hiện thiết kế chƣơng trình một số môn học ở trƣờng THPT

Chuyên Hùng Vƣơng, Phú Thọ.........................................................................54

3.4.1. Mục tiêu thiết kế: ................................................................................54

3.4.2. Nội dung thiết kế: .................................................................................54

3.4.4. Phƣơng pháp tiến hành và kết quả.......................................................55

3.5. Đánh giá qui trình phát triển chƣơng trình nhà trƣờng ..............................77

3.5.1. Ƣu điểm ...............................................................................................77

3.5.2. Hạn chế ................................................................................................78

Tiểu kết chƣơng 3..............................................................................................79

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .....................................................................80

TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................83

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:58 24/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp