Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất huyện Sơn Dương

Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất huyện Sơn Dương

Cập nhật: 17:16 Ngày 29/02/2016

Báo cáo thực tập  Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu, yêu cầu của đề tài....................................................................................2

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................2

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................3

1.1. Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý về chế độ, chính sách trong

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ..................................................................3

1.1.1. Cơ sở lý luận......................................................................................................3

1.1.2. Cở sở thực tiễn...................................................................................................4

1.1.3. Cơ sở pháp lý ....................................................................................................5

1.2. Khái niệm, cơ sở ra đời, mục đích ý nghĩa của công tác bồi thƣờng, hỗ trợ

và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất......................................................................7

1.2.1. Khái niệm bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ.....................................................7

1.2.2. Cơ sở ra đời của chế độ bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc

thu hồi đất....................................................................................................................8

1.2.3. Mục đích, ý nghĩa của công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ...................9

1.3. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ của một số nƣớc, tổ chức quốc

tế và kinh nghiệm cho Việt Nam.................................................................................9

1.3.1. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ của Ngân hàng thế giới (WB)......9

1.3.2. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định của Ngân hàng phát triển Châu

á (ADB).....................................................................................................................10

1.3.3. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ tại Trung Quốc ........................10

1.3.4. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ tại Thái Lan .............................11

1.3.5. Kinh nghiệm cho Việt Nam ..............................................................................12

1.4. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ của nƣớc ta qua các thời ký........12

1.4.1. Giai đoạn trƣớc Luật Đất đai 1993..................................................................12

1.4.2. Giai đoạn thực hiện Luật Đất đai 1993 ...........................................................14

1.4.3. Giai đoạn Luật Đất đai 2003 đến nay (có hiệu lực thi hành từ ngày

1/7/2004)...................................................................................................................15

1.4.4. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ của Nhà nƣớc ta hiện nay........15

1.5. Quy định chi tiết về bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi

đất của tỉnh Tuyên Quang .........................................................................................16

1.5.1. Chính sách bồi thƣờng ....................................................................................17

1.5.2. Chính sách hỗ trợ ............................................................................................17

1.5.3. Về tái định cƣ ..................................................................................................21

1.5.4. Quy trình thực hiện công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ......................21

1.5.5. Tình hình thực hiện công tác bồi thƣờng hỗ trợ và tái định cƣ các dự án trên

địa bàn huyện Sơn Dƣơng ..........................................................................................22

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........26

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu.........................................................................................26

2.1.1. Công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn từ Km 49+750 đến Km

100+000 (thuộc địa phận huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang)............................26

2.1.2. Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đƣờng từ xã Thƣợng Ấm đi xã Đại

Phú, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang ...............................................................26

2.2. Nội dung nghiên cứu..........................................................................................26

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................27

2.3.1. Phƣơng pháp điều tra, phỏng vấn....................................................................27

2.3.2. Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp................................................27

2.3.3. Phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu bằng phƣơng

pháp thống kê toán học, bằng excel.... Phân tích, so sánh các số liệu điều tra .........28

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................................29

3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Sơn Dƣơng giai

đoạn 2010 -2013........................................................................................................29

3.1.1. Điều kiện tự nhiên...........................................................................................29

3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Dƣơng ...............................32

3.2. Hiện trạng sử dụng đất .......................................................................................38

3.3. Tình hình quản lý sử dụng đất qua các thời kỳ ..................................................39

3.3.1. Thời kỳ trƣớc Luật Đất đai năm 1993.............................................................39

3.3.2. Thời kỳ Luật Đất đai 1993 đến nay ................................................................39

3.4. Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ ở 02 công trình thuộc

đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................................41

3.4.1. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn từ Km 49+750 đến Km 100 +

000 địa phận huyện Sơn Dƣơng (Dự án A) .............................................................41

3.4.2. Dự án cải tạo, nâng cấp đƣờng từ xã Thƣợng Ấm đi xã Đại Phú huyện

Sơn Dƣơng (Dự án B)...............................................................................................47

3.4.3. Tổng hợp kết quả thực hiện bồi thƣờng, hỗ trợ của 02 dự án.........................52

3.5. Đánh giá những ƣu, nhƣợc điểm, những vấn đề bất cập, tồn tại trong công

tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ của 2 dự án thuộc đối tƣợng nghiên cứu. .......53

3.5.1. Ƣu điểm...........................................................................................................53

3.5.2. Nhƣợc điểm ....................................................................................................59

3.6. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và đẩy nhanh công tác bồi

thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất.............................................63

3.6.1. Đối với cấp tỉnh...............................................................................................63

3.6.2. Đối với cấp huyện ...........................................................................................64

KẾT LUẬN..............................................................................................................67

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................69

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 17:16 29/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp