Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị trên địa bàn Tuyên Quang

Chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị trên địa bàn Tuyên Quang

Cập nhật: 19:20 Ngày 03/04/2016

Báo cáo thực tập là Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị trên địa bàn thành phần Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................................1

2.1. Mục tiêu tổng quát ...............................................................................................1

2.2. Mục tiêu cụ thể.....................................................................................................2

3. Ý nghĩa của đề tài....................................................................................................2

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................3

1.1. Cơ sở lý luận về công tác bồi thƣờng thiệt hại, giải phóng mặt bằng..................3

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của quá trình bồi thƣờng giải phóng mặt bằng ...........3

1.1.2. Vai trò của việc bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất ...............................4

1.2. Chính sách bồi thƣờng ở một số nƣớc trên thế giới.............................................4

1.3. Chính sách bồi thƣờng GPMB khi nhà nƣớc thu hồi đất ở Việt Nam qua

các thời kỳ ...................................................................................................................7

1.3.1. Thời kỳ trƣớc 1987.....................................................................................7

1.3.2. Thời kỳ 1987 đến 1993 ..............................................................................8

1.3.3. Thời kỳ 1993 đến nay.................................................................................9

1.4. Tình hình thực hiện chính sách bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất ở

Việt Nam ...................................................................................................................16

1.5. Tình hình thực hiện chính sách bồi thƣờng thiệt hại khi nhà nƣớc thu hồi

đất của tỉnh Tuyên Quang .........................................................................................18

1.5.1. Các văn bản hƣớng dẫn thực hiện chính sách pháp luật bồi thƣờng,

hỗ trợ, tái định cƣ ...............................................................................................18

1.5.2. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ tại tỉnh Tuyên Quang ...........19

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......26

2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu......................................................................26

2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu ...............................................................................26

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................26

2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................26

2.3. Nội dung nghiên cứu..........................................................................................26

2.3.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố

Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang......................................................................26

2.3.2. Hiện trạng sử dụng đất của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.........26

2.3.3. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng

tại hai dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố Tuyên Quang..........................26

2.3.4. Đánh giá ảnh hƣởng của các chính sách đó đến đời sống kinh tế -

xã hội của các hộ gia đình sau khi bị thu hồi đất................................................26

2.3.5. Đánh giá việc thực hiện các chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ khi

Nhà nƣớc thu hồi đất tại hai dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố

Tuyên Quang......................................................................................................27

2.3.6. Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bất cập về chính sách

bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất tại khu vực nông thôn và

khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. ........................................27

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................27

2.4.1. Phƣơng pháp chọn địa điểm nghiên cứu ..................................................27

2.4.2. Phƣơng pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu ........................................28

2.4.3. Phƣơng pháp chuyên gia ..........................................................................28

2.4.4. Phƣơng pháp thống kê và xử lý số liệu ....................................................28

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................................29

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang.............................................................................................................29

3.1.1. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................29

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .........................................................................32

3.1.3. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cƣ nông thôn .......................35

3.2. Hiện trạng sử dụng đất của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang .........37

3.2.1. Hiện trạng sử dụng theo các loại đất ........................................................37

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất theo các mục đích sử dụng..................................38

3.3. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại hai

dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố Tuyên Quang ...........................................44

3.3.1. Giới thiệu khái quát hai dự án nghiên cứu và các chính sách liên

quan đến bồi thƣờng GPMB trên địa bàn thành phố Tuyên Quang...................44

3.3.2. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thƣờng giải phóng mặt bằng

tại hai dự án nghiên cứu......................................................................................49

3.4. Đánh giá ảnh hƣởng của các chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ đến đời sống

kinh tế - xã hội của các hộ gia đình sau khi bị thu hồi đất........................................57

3.4.1. Ảnh hƣởng đến đời sống kinh tế ..............................................................58

3.4.2. Ảnh hƣởng đến việc làm và trật tự an ninh xã hội ...................................61

3.5. Đánh giá việc thực hiện các chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc

thu hồi đất tại hai dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố Tuyên Quang ..............66

3.5.1. Thành công ...............................................................................................66

3.5.2. Hạn chế .....................................................................................................67

3.6. Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bất cập về chính sách bồi

thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất giữa khu vực nông thôn và khu vực

đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang..............................................................69

3.6.1. Các giải pháp chung .................................................................................69

3.6.2. Các giải pháp cụ thể..................................................................................70

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.....................................................................................71

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:20 03/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp