Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tỉnh Hà Tĩnh

Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tỉnh Hà Tĩnh

Cập nhật: 21:43 Ngày 21/03/2016

Báo cáo thực tập là  Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................ 2

2.1. Mục tiêu tổng quát ............................................................................... 2

2.2. Mục tiêu cụ thể..................................................................................... 3

3. Yêu cầu.......................................................................................................... 3

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU............................................. 4

1.1. Bồi thường giải phóng mặt bằng................................................................ 4

1.1.1. Bản chất của việc bồi thường giải phóng mặt bằng.......................... 4

1.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường GPMB...................................... 5

1.2. Chính sách bồi thường GPMB và tái định cư của các tổ chức tài trợ và

một số nước trên thế giới .................................................................................. 6

1.2.1. Chính sách bồi thường GPMB và tái định cư của các tổ chức tài trợ

(WB và ADB) ............................................................................................. 6

1.2.2. Chính sách bồi thường GPMB một số nước trên thế giới................ 8

1.3. Chính sách bồi thường GPMB của Nhà nước qua các thời kỳ................ 13

1.3.1. Trước khi có Luật đất đai 1993....................................................... 13

1.3.2. Sau khi ban hành Luật Đất đai 1993............................................... 15

1.3.3. Luật sửa đổi một số điều của Luật Đất đai năm 1998, 2001 .......... 16

1.3.4. Công tác bồi thường GPMB hiện nay (theo Luật Đất đai 2003).... 18

1.4. Cơ sở pháp lý của việc tổ chức thực hiện bồi thường GPMB, hỗ trợ và

TĐC theo Nghị định 84/2007/CP của Chính phủ ........................................... 18

1.4.1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư .................................... 18

1.4.2. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ........ 19

1.4.3. Trách nhiệm của UBND các cấp .................................................... 19

1.4.4. Trình tự tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ......... 21

1.5. Những điểm mới về chính sách bồi thường GPMB theo Nghị định số

69/CP so với Nghị định số 84/CP ................................................................... 22

1.6. Những vấn đề tồn tại cần nghiên cứu....................................................... 24

1.7. Khái quát thực trạng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

của tỉnh Hà Tĩnh.............................................................................................. 26

CHƯƠNG 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................... 30

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 30

2.2. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 30

2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyên Kỳ Anh........................ 30

2.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kỳ Anh

2.2.3. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Kỳ Anh.............................. 30

2.2.4. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi

thường, hỗ trợ và TĐC.............................................................................. 31

2.3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 31

2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, tài liệu............................ 31

2.3.2. Phương pháp điều tra thực tế .......................................................... 31

2.3.3. Phương pháp chuyên gia................................................................. 32

2.3.4. Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh và xử lý số liệu

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................................... 33

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh .......... 33

3.1.1. Điều kiện tự nhiên........................................................................... 33

3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội............................................... 37

3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện, kinh tế - xã hội huyện Kỳ Anh ....... 44

3.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kỳ Anh........ 46

3.2.1. Tình hình quản lý đất đai................................................................ 46

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất.................................................................... 47

3.3.Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên

địa bàn huyện Kỳ Anh..................................................................................... 49

3.3.1.Tình hình chung về công tác bồi thường GPMB khi Nhà nước thu

hồi đất trên địa bàn huyện Kỳ Anh........................................................... 49

3.3.2. Đánh giá việc thực hiện thường giải phóng mặt bằng ở hai dự án

nghiên cứu................................................................................................. 55

3.3.3. Kết quả thực hiện cụ thể ở 2 dự án ................................................. 59

3.4. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của công tác bồi

thường, hỗ trợ và TĐC.................................................................................... 76

3.4.1. Các giải pháp về chính sách giá bồi thường đất đai, tài sản........... 76

3.4.2. Các giải pháp về chính sách hỗ trợ và ổn định cuộc sống.............. 76

3.4.3. Các giải pháp về tổ chức chỉ đạo thực hiện trong công tác bồi

thường GPMB........................................................................................... 77

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 82

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 21:43 21/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp