Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Cái tôi tác giả trong nhật ký Đặng Thùy Trâm và mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc

Cái tôi tác giả trong nhật ký Đặng Thùy Trâm và mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc

Cập nhật: 21:45 Ngày 12/03/2016

Báo cáo thực tập Cái tôi tác giả trong nhật ký Đặng Thùy Trâm và mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1

2. Lịch sử vấn đề.............................................................................................. 5

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 8

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................... 8

3.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 8

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................. 8

4.1. Mục đích nghiên cứu ................................................................................ 8

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................... 9

5. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................. 9

6. Đóng góp của luận văn ................................................................................ 9

7. Cấu trúc của luận văn ................................................................................ 10

PHẦN 2: NỘI DUNG............................................................................................... 11

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. KHÁI QUÁT VỀ HAI TÁC GIẢ VÀ LƯỢC

KỂ VỀ HÀNH TRÌNH CỦA HAI CUỐN NHẬT KÝ TRONG HƠN 30 NĂM 11

1.1. Tác giả và cái tôi tác giả trong văn học.................................................. 11

1.1.1 Tác giả văn học..................................................................................... 11

1.1.2. Cái tôi tác giả trong văn học................................................................ 12

1.2. Giá trị văn học của hai cuốn nhật ký...................................................... 16

1.3. Khái quát về hai tác giả, lƣợc kể hành trình hai cuốn nhật ký trong hơn

30 năm ........................................................................................................... 18

1.3.1. Khái quát về hai tác giả ....................................................................... 18

1.3.2. Lƣợc kể về hành trình hai cuốn nhật ký .............................................. 21

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁI TÔI TÁC GIẢ TRONG NHẬT KÝ ĐẶNG

THÙY TRÂM VÀ MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI CỦA NGUYỄN VĂN THẠC... 27

2.1. Cái nhìn yêu đời, lạc quan ...................................................................... 27

2.2. Niềm khao khát lý tƣởng, ƣớc mơ thực hiện lý tƣởng và sự suy tƣ về đất

nƣớc và con ngƣời ......................................................................................... 37

2.3. Những suy tƣ trăn trở đời thƣờng........................................................... 48

2.4. Bức chân dung tinh thần trung thực và toàn diện về một thế hệ trẻ của

Việt Nam trong chiến tranh ........................................................................... 53

CHƯƠNG 3: BIỂU HIỆN CỦA CÁI TÔI TÁC GIẢ TRONG NHẬT KÝ ĐẶNG

THÙY TRÂM VÀ MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI CỦA NGUYỄN VĂN THẠC... 59

3.1. Nhân vật.................................................................................................. 59

3.1.1. Một nữ trí thức tiêu biểu trong tƣ duy và hành động .......................... 60

3.1.2. Một thanh niên khao khát lý tƣởng và có hoài bão văn chƣơng ......... 63

3.2. Giọng điệu .............................................................................................. 66

3.2.1. Giọng thƣơng cảm............................................................................... 67

3.2.2. Giọng thức tỉnh.................................................................................... 69

3.2.3. Giọng triết lý........................................................................................ 72

3.2.4. Giọng trữ tình ...................................................................................... 78

3.2.5. Giọng trăng trối ................................................................................... 81

KẾT LUẬN................................................................................................................ 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................... 87

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 21:45 12/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp