Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 6, TP.HCM (2015)

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 6, TP.HCM (2015)

Cập nhật: 19:45 Ngày 01/12/2015

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàngCác nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 6, TP.HCM (2015) được hoàn thành vào tháng 4/2015 đạt 8 điểm

MỤC LỤC
Lời cam đoan…………………………………………………..…………………...i
Lời cám ơn………………………………………………………………………….ii
Tóm tắt luận văn…………………………………………………………………..iii
Mục lục……………………………………………….……………………………..v
Danh mục các từ viết tắt…………………………………..………………………vi
Danh mục các bảng………………………………………..….…………………..vii
Danh mục các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh………….……………………..viii
Chương 1: Đặt vấn đề ............................................................................................... 1
1.1.  Đặt vấn đề ........................................................................................................ 1
1.2.  Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................... 2
1.3.  Các nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài ..................... 4
1.3.1.  Các nghiên cứu ngoài nước liên quan đến đề tài ............................................. 4
1.3.2.  Các nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài .............................................. 5
1.4.  Mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu ............................. 7
1.4.1.  Mục tiêu nghiên cứu......................................................................................... 7
1.4.2.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................8
1.4.3.  Phương pháp nghiên cứu.................................................................................. 8
1.5.  Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.............................................................................. 9
1.6.  Kết cấu của luận văn ........................................................................................ 9
Chương 2: Cơ sở lý luận các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập
doanh nghiệp và mô hình nghiên cứu ................................................................... 11
2.1.  Những vấn đề chung về thuế TNDN ............................................................. 11
2.1.1.  Khái niệm ....................................................................................................... 11
2.1.2.  Vai trò của thuế TNDN .................................................................................. 12
2.1.3.  Nội dung thuế TNDN ..................................................................................... 13
2.1.3.1.  Người nộp thuế TNDN ............................................................................. 13
2.1.3.2.  Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, phải nộp thuế TNDN .................... 14 
2.1.3.3.  Căn cứ và phương pháp tính thuế TNDN ................................................. 14
2.1.3.4.  Thu nhập tính thuế .................................................................................... 15
2.1.3.5.  Thuế suất thuế TNDN .............................................................................. 16
2.2.  Kiểm soát thuế TNDN ................................................................................... 17
2.2.1.  Khái niệm, vai trò, đặc điểm .......................................................................... 17
2.2.1.1.  Khái niệm ................................................................................................. 17
2.2.1.2.  Đặc điểm ................................................................................................... 18
2.2.1.3.  Vai trò ....................................................................................................... 18
2.2.2.  Sự cần thiết kiểm soát thuế TNDN ................................................................ 19
2.2.3.  Nội dung kiểm soát thuế TNDN .................................................................... 21
2.2.3.1.  Mục tiêu và quy trình kiểm soát ............................................................... 21
2.2.3.2.  Nội dung – quy trình kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp .................. 23
2.2.4.  Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế TNDN ....................................... 26
2.3.  Mô hình và giả thuyết nghiên cứu ................................................................. 33
2.3.1.  Mô hình nghiên cứu ....................................................................................... 33
2.3.2.  Giả thuyết nghiên cứu .................................................................................... 35
Chương 3: Thực trạng quản lý và kiểm soát thuế TNDN tại Chi cục Thuế
Quận 6, TP. HCM ................................................................................................... 37
3.1.  Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận 6, TP. HCM ........ 37
3.2.  Thực trạng kiểm soát thuế TNDN trên địa bàn Quận 6, TP. HCM ............... 43
3.2.1.  Mô hình tổ chức bộ máy tại Chi cục Thuế Quận 6, TP. HCM ...................... 43
3.2.2.  Các quy trình kiểm soát thuế tại Chi cục thuế Quận 6, TP. HCM ................. 45
3.2.3.  Hệ thống thông tin kế toán thuế TNDN tại Chi cục Thuế Quận 6, TP. HCM45
3.3.  Tình hình kiểm soát thuế TNDN tại Chi cục Thuế Quận 6, TP. HCM ......... 46
3.3.1.  Kết quả kiểm soát thuế TNDN tại Chi cục Thuế Quận 6, TP. HCM ............ 46
3.3.2.  Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế TNDN tại Chi cục Thuế Quận 6,
TP. HCM ................................................................................................................... 47
Chương 4: Phân tích nội dung và kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng
đến kiểm soát thuế TNDN tại Chi cục Thuế Quận 6, TP. HCM ........................ 52 
4.1.  Thiết kế mô hình nghiên cứu ......................................................................... 52
4.1.1.  Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát ....................................................................... 52
4.1.2.  Xây dựng thang đo ......................................................................................... 52
4.1.3.  Nghiên cứu chính thức ................................................................................... 53
4.1.4.  Phương pháp thu thập thông tin .....................................................................53
4.1.5.  Kích thước mẫu .............................................................................................. 58
4.2.  Phân tích kết quả nghiên cứu ......................................................................... 58
4.2.1.  Thông tin mẫu nghiên cứu ............................................................................. 58
4.2.1.1.  Cơ cấu theo bộ phận công tác ................................................................... 58
4.2.1.2.  Cơ cấu theo thâm niên công tác................................................................ 59
4.2.2.  Đánh giá các thang đo .................................................................................... 60
4.2.2.1.  Đánh giá mức độ tuân thủ thuế trung bình của người nộp thuế đối với
biến tin cậy ................................................................................................................ 60
4.2.2.2.  Đánh giá mức độ tuân thủ thuế trung bình của người nộp thuế đối với
biến chính sách thuế .................................................................................................. 62
4.2.2.3.  Đánh giá mức độ tuân thủ thuế trung bình của người nộp thuế đối với
biến chấp hành pháp luật thuế ................................................................................... 64
4.2.2.4.  Đánh giá mức độ tuân thủ thuế trung bình của người nộp thuế đối với
biến kiểm soát thuế .................................................................................................... 68
4.2.3.  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ thuế của người nộp
thuế ............................................................................................................................ 70
4.2.3.1.  Đánh giá các thang đo ..............................................................................70
4.2.3.2.  Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .............................................................. 71
4.2.3.3.  Phân tích nhân tố khám phá EFA ............................................................. 71
4.2.3.4.  Mô hình hồi quy ....................................................................................... 74
4.2.3.5.  Ý nghĩa các hệ số hồi quy và giải thích phương trình .............................. 76
Chương 5: Các giải pháp và kiến nghị tăng cường kiểm soát thuế TNDN tại
Chi cục Thuế Quận 6, TP. HCM ........................................................................... 79
5.1.  Đánh giá kết quả nghiên cứu .......................................................................... 79 
5.2.  Kết quả cụ thể ................................................................................................ 79
5.3.  Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao mức độ tuân thủ của người nộp
thuế ............................................................................................................................ 80
5.3.1.  Giải pháp nâng cao kiểm soát thuế ................................................................ 80
5.3.1.1.  Cơ sở giải pháp ......................................................................................... 80
5.3.1.2.  Nội dung giải pháp ................................................................................... 81
5.3.2.  Giải pháp nâng cao tin cậy đối với hồ sơ khai thuế ....................................... 83
5.3.2.1.  Cơ sở giải pháp ......................................................................................... 83
5.3.2.2.  Nội dung giải pháp ................................................................................... 84
5.3.3.  Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp đề xuất .......... 87
5.3.3.1.  Đối với Cục thuế ....................................................................................... 87
5.3.3.2.  Đối với UBND Quận 6 ............................................................................. 88
5.4.  Hạn chế của đề tài và gợi ý nghiên cứu tiếp theo .......................................... 89
Kết luận .................................................................................................................... 90
Tài liệu tham khảo .................................................................................................. 91
Phụ lục
download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 17 lần - Cập nhật: 19:45 01/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp