Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Bồi thường và giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất tại dự án xây dựng quốc lộ 15 và xây dựng tuyến đường 26-3, thành phố Hà Tĩnh

Bồi thường và giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất tại dự án xây dựng quốc lộ 15 và xây dựng tuyến đường 26-3, thành phố Hà Tĩnh

Cập nhật: 19:07 Ngày 03/04/2016

Báo cáo thực tập Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất tại dự án xây dựng quốc lộ 15 và xây dựng tuyến đường 26-3, thành phố Hà Tĩnh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ................................................................ 1

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI............................................................................ 2

2.1. Mục tiêu tổng quát ..................................................................................... 2

2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................... 2

3. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI.............................................................................. 3

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 4

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI........................................................... 4

1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài........................................................................... 4

1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài........................................................................ 4

1.1.3. Cơ sở pháp lí của đề tài........................................................................... 4

1.2. KHÁI QUÁT VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT; THU HỒI ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƢ..................... 5

1.2.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài ........................................ 5

1.2.2. Các qui định về bồi thƣờng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất............... 6

1.2.3. Các qui định về hỗ trợ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ............... 11

1.2.4 Các qui định về thu hồi đất .................................................................... 16

1.2.5 Các qui định về khu tái định cƣ ............................................................. 21

1.3. SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI

ĐẤT TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM.................................................... 22

1.3.1. Sơ lƣợc về công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi thu hồi đất trên Thế giới .. 22

1.3.2.1. Thời kỳ trƣớc khi có Luật Đất đai năm 1993..................................... 27

1.3.2.2. Thời kỳ từ năm 1993 đến năm 2003 .................................................. 28

1.3.2.3. Từ khi có luật Đất đai năm 2003 đến nay.......................................... 28

1.3.2.4. Nhận xét, đánh giá về chính sách bồi thƣờng, hổ trợ và tái định cƣ ở

Việt Nam ......................................................................................................... 29

1.4. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BỒI THƢỜNG, HỔ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ

Ở VIỆT NAM.................................................................................................. 30

1.4.1 Tình hình về diện tích đất nông nghiệp, đất ở bị thu hồi để phát triển các

khu công nghiệp, đô thị và các công trình công cộng..................................... 30

1.4.2. Tình hình về đời sống, lao động và việc làm của các hộ bị thu hồi đất.... 31

1.5. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BỒI THƢỜNG GPMB Ở TỈNH HÀ TĨNH 32

1.5.1 Các văn bản pháp lý có liên quan làm căn cứ để thực hiện bồi thƣờng

GPMB ở tỉnh Hà Tĩnh..................................................................................... 32

1.5.2 Kết quả thực hiện trong thời gian qua.................................................... 32

1.5.4 Nhận xét về kết quả thực hiện trong thời gian qua ................................ 35

1.5.4.1 Những mặt đạt đƣợc............................................................................ 35

1.5.4.2 Những mặt đang còn thiếu sót, yếu kém và vƣớng mắc..................... 35

Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU... 37

2.1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU......................................... 37

2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU......................................... 37

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.................................................................... 37

2.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và sử dụng đất của thành

phố Hà Tĩnh..................................................................................................... 37

2.3.2. Đánh giá công tác bồi thƣờng và hỗ trợ khi thu hồi đất ở 2 dự án tại

thành phố Hà Tĩnh........................................................................................... 37

2.3.3. Đánh giá ảnh hƣởng của công tác GPMB đến đời sống của ngƣời dân

trong khi thực hiện dự án ................................................................................ 38

2.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác GPMB của thành

phố và đề xuất phƣơng án giải quyết .............................................................. 38

2.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................ 38

2.4.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu................................................................ 38

2.4.2. Phƣơng pháp tổng hợp, xử lí, đánh giá và phân tích số liệu................. 39

Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................... 40

3.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỬ

DỤNG ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH................................................. 40

3.1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................. 40

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội...................................................................... 42

3.1.3. Thực trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất từ năm 2007 - 201144

3.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG VÀ HỖ TRỢ KHI THU HỒI

ĐẤT Ở DỰ ÁN XÂY DỰNG QUỐC LỘ 15A; XÂY DỰNG, NÂNG CẤP

TUYẾN ĐƢỜNG 26-3 TẠI THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.................................. 47

3.2.1 Khái quát chung về hai dự án nghiên cứu.............................................. 47

3.2.1.1 Dự án xây dựng Quốc lộ 15A: ............................................................ 47

3.2.1.2 Dự án xây dựng, nâng cấp đƣờng 26-3............................................... 47

3.2.2 Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi thu hồi đất tại hai dự án

nghiên cứu ....................................................................................................... 48

3.2.2.1. Dƣ án xây dựng đƣờng Quốc lộ 15A................................................. 49

3.2.2.2. Dự án nâng cấp tuyến đƣờng 26-3..................................................... 52

3.2.3. Đánh giá chung về công tác bồi thƣờng, hổ trợ và tái định cƣ của hai dự

án nghiên cứu .................................................................................................. 56

3.2.3.1. Những mặt đã đạt đƣợc...................................................................... 56

3.2.3.2 Một số tồn tại ...................................................................................... 56

3.2.4 Văn bản thực hiện công tác GPMB khi thực hiện 02 dự án ................. 57

3.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA CÔNG TÁC GPMB ĐẾN ĐỜI SỐNG

CỦA NGƢỜI DÂN TRONG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN............................. 58

3.3.1. Đánh giá về chính sách hỗ trợ và công tác bố trí tái định cư................ 58

3.3.2. Chính sách hỗ trợ .................................................................................. 60

3.3.3 Chính sách tái định cƣ............................................................................ 61

3.3.4. Đánh giá tình hình công việc của ngƣời dân sau tái định cƣ ................ 62

trong độ tuổi lao động của 2 dự án.................................................................. 62

3.3.5. Đánh giá công tác GPMB qua ý kiến ngƣời dân .................................. 63

3.4. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC

GPMB CỦA HAI DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN

GIẢI QUYẾT.................................................................................................. 64

3.4.1 Đánh giá tiến độ thực hiện công tác GPMB của 2 dự án....................... 64

3.4.1.1. Dự án xây dựng Quốc lộ 15A ............................................................ 65

3.4.1.2 Dự án nâng cấp tuyến đƣờng 26-3...................................................... 65

3.4.2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác GPMB ................ 68

3.4.2.1. Thuận lợi ............................................................................................ 68

3.4.2.2. Khó khăn, tồn tại................................................................................ 68

3.4.3. Đề xuất phƣơng án giải quyết và rút ra những bài học kinh nghiệm cho

công tác bồi thƣờng GPMB ............................................................................ 69

3.4.3.1. Về quản lý đất đai .............................................................................. 69

3.4.3.2. Về chính sách bồi thƣờng................................................................... 70

3.4.3.3. Về tái định cƣ ..................................................................................... 71

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 74

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 19:07 03/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp