Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Biện pháp hỗ trợ của tổng cục công nghiệp quốc phòng đối với sản xuất axít nitric

Biện pháp hỗ trợ của tổng cục công nghiệp quốc phòng đối với sản xuất axít nitric

Cập nhật: 20:13 Ngày 12/04/2016

Báo cáo thực tập Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ của tổng cục công nghiệp quốc phòng đối với sản xuất axít nitric tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 95  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ...................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài.........................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.............................................................................2

3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.....................................................3

4. Đóng góp của luận văn..........................................................................................3

5. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn..............................................................................4

6. Kết cấu của luận văn..............................................................................................4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SẢN XUẤT VÀ

CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ SẢN XUẤT............................................................5

1.1. Những vấn đề cơ bản về sản xuất và hỗ trợ sản xuất .......................................5

1.1.1. Khái niệm về sản xuất:....................................................................................5

1.1.2. Khái niệm về hỗ trợ sản xuất ..........................................................................6

1.1.3. Vì sao có hỗ trợ sản xuất.................................................................................6

1.2. Các biện pháp hỗ trợ sản xuất cho các doanh nghiệp và nhà máy sản

xuất nói chung............................................................................................................8

1.2.1. Biện pháp hỗ trợ sản xuất về vốn ...................................................................9

1.2.2. Biện pháp hỗ trợ sản xuất về nhân lực .........................................................12

1.2.3. Biện pháp hỗ trợ về khoa học và công nghệ................................................16

1.2.4. Một số biện pháp hỗ trợ khác .......................................................................18

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới biện pháp hỗ trợ sản xuất....................................18

1.3.1. Nhân tố khách quan.......................................................................................18

1.3.2. Nhân tố chủ quan...........................................................................................21

1.4. Kinh nghiệm hỗ trợ sản xuất của một số doanh nghiệp.................................23

1.4.1. Hỗ trợ sản xuất của Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng trong hoạt

động sản xuất pháo hoa tại nhà máy Z121- Bộ Quốc Phòng................................23

1.4.2. Hỗ trợ sản xuất của tập đoàn Vinamilk Việt Nam với hoạt động sản

xuất của nhà máy sữa Vinamilk Bắc Ninh.............................................................25

1.4.3. Hỗ trợ sản xuất của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam với công ty

Cổ phần Than khoáng sản Miền Bắc......................................................................27

1.4.4. Một số bài học rút từ công tác hỗ trợ sản xuất của Tổng cục Công

nghiệp quốc phòng cho hoạt động sản xuất Axít Nitríc tại Công tyTNHH

Một thành viên 95 ....................................................................................................29

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................................31

2.1 Giả thuyết nghiên cứu .......................................................................................31

2.2. Câu hỏi nghiên cứu...........................................................................................31

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu..................................................................................32

2.3.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin....................................................................32

2.3.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin.........................................................................34

2.3.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin..................................................................35

2.4. Hệ thố ...........................................................................36

2.4.1. Các tiêu chí phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ................36

2.4.2. Các tiêu chí để đánh giá Biện pháp hỗ trợ của Tổng cục công

nghiệp quốc phòng đối với sản xuất Axít Nitríctại Công ty TNHH Một

thành viên 95...........................................................................................................37

Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CỦA

TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG ĐỐI VỚI SẢN XUẤT

AXÍT NITRÍC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 95.................40

3.1. Tổng quan về công ty TNHH một thành viên 95 ...........................................40

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH một thành

viên 95......................................................................................................................40

3.1.2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu sản xuất của công ty TNHH một

thành viên 95 ..........................................................................................................46

3.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một thành

viên 95 giai đoạn (2011-2013)................................................................................53

3.1.4. Giới thiệu về sơ đồ sản xuất Axít Nitríc tại công ty TNHH một

thành viên 95...........................................................................................................56

3.2. Thực trạng các biện pháp hỗ trợ của Tổng cục công nghiệp quốc phòng

đối với sản xuất Axít Nitríc tại công ty TNHH Một thành viên 95......................57

3.2.1. Một số biện pháp hỗ trợ của Tổng cục công nghiệp quốc phòng đối

với sản xuất AxítNitríc tại công ty TNHH một thành viên 95..............................57

3.2.2. Phân tích đánh giá các biện pháp hỗ trợ Tổng cục công nghiệp quốc

phòng đối với sản xuất AxítNitric tại công ty TNHH một thành viên 95............69

3.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới Biện pháp hỗ trợ của Tổng cục công

nghiệp quốc phòng đối với sản xuất AxítNitric tại Công ty TNHH một thành

viên 95 ......................................................................................................................86

3.3. Những kết quả đạt đƣợc và hạn chế trong các biện pháp hỗ trợ Tổng cục

CNQP đối với sản xuất Axít Nitric tại công ty TNHH một thành viên 95 ..........87

3.3.1. Kết quả đạt đƣợc............................................................................................87

3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ...............................................................................88

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG CÁC BIỆN

PHÁP HỖ TRỢ CỦA TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT AXÍTNTRIC TẠI CÔNG TY

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 95..........................................................................90

4.1. Định hƣớng và mục tiêu phát triển của công ty TNHH Một thành viên

95 trong thời gian tới. ..............................................................................................90

4.1.1. Sản phẩm kinh tế ...........................................................................................90

4.1.2. Định hƣớng về khoa học công nghệ và nhân lực ........................................91

4.2. Những yêu cầu về các biện pháp hỗ trợ sản xuất Axít Nitric đối với

Công ty từ phía Tổng cục công nghiệp quốc phòng..............................................93

4.2.1. Biện pháp hỗ trợ về nguồn vốn.....................................................................93

4.2.2. Biện pháp hỗ trợ về nhân lực........................................................................95

4.2.3. Biện pháp hỗ trợ về khoa học công nghệ.....................................................97

4.2.4. Biện pháp hỗ trợ khác....................................................................................99

4.3. Một số khuyến nghị nâng cao các biện pháp hỗ trợ.................................... 100

4.3.1. Về phía Nhà nƣớc....................................................................................... 100

4.3.2. Về phía Tổng cục công nghiệp quốc phòng ............................................. 101

4.3.3. Về phía Công ty TNHH Một thành viên 95 ............................................. 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................. 106

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:13 12/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp