Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3

Báo cáo thực tập tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3

Cập nhật: 15:12 Ngày 14/11/2015

môc lôc
chuyªn ®Ò ®­îc x©y dùng bëi 3 phÇn :
Lêi më ®Çu

phÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty DÖt 8-3
1.1 -   qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty DÖt 8-3....................... 5
1.2  -   Chøc n¨ng - nhiÖm vô kinh doanh ..................................................... 7
1.3  -   §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý....................................................... 8
1.4 -   §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ............................. 11
1.5 -    §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt.............................................. 12 
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3

2.1 -  Lý do chän phÇn hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n............................................. 15
2.2 -  T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3       15           2.2.1 - §Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3................................... 15
2.2.2 -  Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 .................................. 17 
2.2.3 - TÝnh to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3.................................... 17
a - §èi víi Nguyªn vËt liÖu trong kú
b - §èi víi Nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú
2.2.4 -  Quy tr×nh h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ................... 19      
2.2.5 -  H¹ch to¸n chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3........................ 20
2.2.6 -  Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3........... 32
a - Tµi kháan sö dông - Sæ kÕ to¸n.
b - KÕ tãan nhËp Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3
c - KÕ tãan xuÊt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3
PhÇn III : KÕt luËn
3.1-  §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i  C«ng ty DÖt 8-3....... 41 
3.2 -  KÕt luËn .................................................................................................         44

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài báo cáo thực tập kế toán hay khác tại đây:  

http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-ke-toan-7.html

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 15:12 14/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp