Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Dự án lập kế hoạch kinh doanh row Báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh công ty in Bến Tre

Báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh công ty in Bến Tre

Cập nhật: 19:25 Ngày 12/12/2015

Báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanhBáo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh công ty in Bến Tre để các bạn làm tài liệu tham khảo

PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
I. KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH KINH DOANH 3
II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA KẾ HOẠCH KINH DOANH 3
III. PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 3
IV. TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 4
1. Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty 4
1.1. Mô tả chung về Công ty 4
1.2. Mô tả sản phẩm và tình hình hiện tại của Công ty 6
1.3. Xác lập mục tiêu 6
1.4. Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh 7
1.4.1. Phân tích thị trường 7
1.4.2. Phân tích khách hàng 8
1.4.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh 8
1.4.4. Phân tích môi trường kinh doanh 9
2.Căn cứ lập kế hoạch 16
2.1. Phân tích ma trận SWOT 16
2.2. Lựa chọn chiến lược 16
3. Lập kế hoạch kinh doanh 18
2.1. Dự toán tiêu thụ 18
2.2. Kế hoạch sản xuất 18
2.3. Kế hoạch chi phí 19
2.4. Kế hoạch Marketing 19
2.5. Kế hoạch nhân sự 20
2.6. Kế hoạch tài chính 20
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 21
I. MÔ TẢ CHUNG VỀ CÔNG TY 21
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 21
1.1. Lịch sử hình thành 21
1.2. Quá trình phát triển của Công ty 21
1.3. Giai đoạn phát triển của Công ty 22
1.4. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 23
1.5. Mục đích hoạt động kinh doanh và phạm vi hoạt động của công ty 24
2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty 24
2.1. Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty năm 2005 24
2.2. Phân tích các chỉ số tài chính của Công ty 25
2.2.1. Phân tích các chỉ số tài chính thanh khoản 25
22.2. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời 27
2.2.3. Phân tích các tỷ số quản trị nợ 28
3. Mục tiêu của Công ty năm 2006 28
II. MÔ TẢ SẢN PHẨM VÀ TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY 29
1. Mô tả sản phẩm của Công ty 29
2. Tình hình hiện tại của Công ty 30
2.1. Tình hình nhân sự của Công ty 30
2.1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 30
2.1.2. Tình hình nhân sự 33
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 34
2.2. Quy trình sản xuất và trang thiết bị 34
2.2.1. Quy trình sản xuất 34
2.2.2. Trang thiết bị hiện có của Công ty 37
2.3. Nguồn vốn kinh doanh 38
III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG, KHÁCH HÀNG, ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 38
1. Phân tích thị trường 38
2. Phân tích khách hàng 39
3. Phân tích đối thủ cạnh tranh 40
3.1. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 40
3.2. Đối thủ cạnh tranh gián tiếp 41
4. Phân tích môi trường kinh doanh 42
4.1. Môi trường vĩ mô 42
4.1.1. Yếu tố kinh tế 42
4.1.2. Yếu tố chính trị- pháp luật 43
4.1.3. Yếu tố dân số lao động 45
4.1.4. Yếu tố văn hoá - xã hội 45
4.1.5. Yếu tố tự nhiên 46
4.1.6. Yếu tố công nghệ 46
4.1.7. Yếu tố quốc tế 47
4.2. Môi trường tác nghiệp 49
4.2.1. Nhà cung cấp 49
4.2.2. Khách hàng 50
4.2.3. Đối thủ cạnh tranh 50
4.2.4. Báo cáo thực tập Sản phẩm thay thế 54
4.3. Môi trường nội tại 55
4.3.1. Các yếu tố liên quan đến nguồn lực 55
4.3.2. Yếu tố nghiên cứu phát triển 55
4.3.3. Các yếu tố sản xuất 56
4.3.4. Yếu tố tài chính kế toán 57
4.3.5. Yếu tố Marketing 58
4.3.6. Yếu tố văn hoá tổ chức 59
CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2006 61
I. CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 61
1. Phân tích ma trận SWOT 61
5.1. Các phối hợp SO 62
5.2. Các phối hợp ST 63
5.2. Các phối hợp WO 63
5.4. Các phối hợp WT 63
2. Lựa chọn chiến lược 63
II. CƠ SỞ LỰA CHỌN KẾ HOẠCH KINH DOANH 66
1. Chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2006 – 2010 66
11. Vấn đề quản trị 66
1.2. Vấn đề Marketing 67
1.2.1. Phân khúc thị trường 67
1.2.2. Chiến lược Marketing Mix 67
1.3. Vấn đề nhân sự 67
1.4. Vấn đề tài chính 67
1.5. Vấn đề nghiên cứu, phát triển 68
2. Điều kiện hiện tại và nhu cầu thị trường 68
III. DỰ TOÁN TIÊU THỤ 68
1. Căn cứ lập kế hoạch tiêu thụ 68
2. Qui trình lập kế hoạch tiêu thụ 68
3. Kế hoạch tiêu thụ 68
3.1. Dự báo sản lượng bán ra 68
3.2. Dự báo giá bán ra năm 2006 70
3.3. Dự toán doanh thu 70
3.4. Kế hoạch thu tiền bán hàng 71
IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 72
1. Căn cứ lập kế hoạch sản xuất 72
2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất 72
3. Kế hoạch sản xuất 72
V. KẾ HOẠCH CHI PHÍ 74
1. Căn cứ lập kế hoạch chi phí 74
2. Quy trình lập kế hoạch chi phí 74
3. Kế hoạch chi phí 74
3.1. Kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 74
3.1.1 . Kế hoạch mua nguyên vật liệu 74
3.1.2. Kế hoạch trả tiền mua nguyên vật liệu 76
3.2. Kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp 76
3.3. Kế hoạch chi phí sản xuất chung 77
3.4. Kế hoạch chi phí quản lý và chi phí bán hàng 78
3.4.1. Kế hoạch chi phí bán hàng 78
3.4.2. Kế hoạch chi phí quản lý 79
VI. KẾ HOẠCH MARKETING 80
1. Cơ sở lập kế hoạch Marketing 80
2. Tiến trình lập kế hoạch Marketing 80
3. Kế hoạch Marketing 81
3.1. Về sản phẩm 81
3.2. Về giá bán 81
3.3. Kênh phân phối 82
3.4. Kế hoạch chiêu thị 82
VII. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 83
1. Cơ sở lập kế hoạch nhân sự 83
2. Tiến trình lập kế hoạch nhân sự 83
3. Kế hoạch nhân sự 83
VIII. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 83
1. Cơ sở lập kế hoạch tài chính 83
2. Quy trình lập kế hoạch tài chính 83
3. Kế hoạch tài chính 83
3.1. Kế hoạch tiền mặt 83
3.2. Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh 87
3.3. Các chỉ số tài chính sau khi thực hiện kế hoạch kinh doanh năm
3.3.1. Bảng cân đối kế toán cuối năm 2006 89
3.3.2. Phân tích nợ ngắn hạn 89
3.3.3. Phân tích kết quả kinh doanh 90
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 92
I. KẾ HOẠCH TIÊU THỤ 92
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 92
III. KẾ HOẠCH MARKETING 92
1. Sản phẩm 92
2. Giá bán 92
3. Kênh phân phối 92
4. Chiêu thị 93
IV. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 93
1. Bố trí nhân sự 93
2. Đào tạo nhân viên 93
V. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 94
VI.CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 94
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN 95
2. KIẾN NGHỊ 95
2.1. Đối với Công ty 95
2.2. Đối với chính quyền địa phương 95
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 19:25 12/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp