Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng

Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng

Cập nhật: 21:03 Ngày 22/11/2015

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2.2. Nhiệm vụ  và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 
1.2.1.2. Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 
1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2. Báo cáo thực tập Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 
1.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp (theo phương pháp kê khai thường xuyên)
1.3.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.5.3. Báo cáo thực tập Kế toán và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công
1.3.5.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung
1.3.5.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 
1.3.5.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (theo phương pháp kiểm kê định kỳ)
1.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ
1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.2.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh
1.4.2.2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 
1.4.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo giá trị dự toán
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng
1.4.3.2. Phương pháp định mức
1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành thực tế
1.4.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm 
1.5. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
1.5.1. Hình thức kế toán
1.5.1.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.5.1.2.Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái
1.5.1.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.5.1.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG
2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.2.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
2.2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM  HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG
3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
3.2.1. Những ưu điểm
3.2.2. Những mặt hạn chế
3.2.2.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ
3.2.2.2. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  tại Công ty
3.2.2.3. Về hệ thống sổ sách
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 
3.3.1. Một số giải pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm  
3.3.2. Về công tác luân chuyển chứng từ
3.3.3. Về công tác hạch toán
3.3.4. Về sổ sách kế toán
KẾT LUẬN

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 21:03 22/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp