Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây dựng Bạch Đằng 9 (2015)

Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây dựng Bạch Đằng 9 (2015)

Cập nhật: 16:42 Ngày 06/12/2015

Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây dựng Bạch Đằng 9 được hoàn thành vào tháng 4/2015 để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG I: CƠ  SỞ  LÝ LUẬN CHUNG VỀ  CÔNG TÁC KẾ  TOÁN CHI 
PHÍ  SẢN  XUẤT  VÀ  TÍNH  GIÁ  THÀNH  SẢN  PHẨM  TRONG  DOANH 
NGHIỆP XÂY LẮP
1.1.  Những  vấn đề  chung  về  kế  toán  chi  phí  sản  xuất  và tính  giá thành  sản 
phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 
phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 
1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp
1.1.3. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 
1.1.3.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 
1.1.3.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 
1.1.4.  Nhiệm  vụ  của  kế  toán  chi  phí  sản  xuất  và  tính  giá  thành  sản  phẩm 
trong doanh nghiệp xây lắp 
1.2. Đối tƣợng và phƣơng pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 
phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 
1.2.1. Đối tƣợng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.2. Phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.3. Phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang 
1.2.4. Phƣơng pháp tính giá thành 
1.3. Nội dung công tác kế  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
trong doanh nghiệp xây lắp 
1.3.1.  Báo cáo thực tập Kế  toán  chi  phí  sản  xuất  và  tính  giá  thành  sản  phẩm  trong  doanh 
nghiệp hach toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 
1.3.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
1.3.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp  
1.3.1.3. Chi phí sử dụng máy thi công
1.3.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm
1.3.2.  Kế  toán  chi  phí  sản  xuất  và  tính  giá  thành  sản  phẩm  trong  doanh 
nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ  
1.3.3. Hạch toán các khoản thiệt hại trong doanh nghiệp xây lắp 
1.3.3.1. Thiệt hại do sản xuất sản phẩm hỏng 
1.3.3.2. Thiệt hại ngừng sản xuất  
1.3.4. Hạch toán các khoản chi phí, các khoản thu về thanh lý máy móc thiết 
bị trong doanh nghiệp xây lắp
1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán chi phí 
sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
CHƯƠNG  II:  THỰC  TRẠNG  CÔNG  TÁC  KÉ  TOÁN  CHI  PHÍ  SẢN 
XUẤT  VÀ  TÍNH  GIÁ  THÀNH  SẢN  PHẨM  TẠI  CÔNG  TY  CỔ  PHẦN 
ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 9 
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Bạch Đằng 9 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ  phần Đầu tƣ  và Xây 
dựng Bạch Đằng 9.
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ  phần Đầu tƣ  và Xây 
dựng Bạch Đằng 9.
2.1.3. Tổ  chức bộ  máy quản lý của Công ty Cổ  phần Đầu tƣ  và Xây dựng 
Bạch Đằng 9 
2.1.4. Tổ  chức công tác kế  toán tại Công ty Cổ  phần Đầu tƣ  và Xây dựng 
Bạch Đằng 9 
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2.  Chế  độ  kế  toán  áp  dụng  tại  Công  ty  Cổ  phần  Đầu  tư  và  Xây 
dựng Bạch Đằng 9.
2.1.4.3. Tổ chức hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán 
2.1.4.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Bạch Đằng 9 
2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất  
2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất 
2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp kế  toán chi phí sản xuất tại Công ty 
Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 9 
2.2.1.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  
2.2.1.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 
2.2.1.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 
2.2.1.6. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2. Kế  toán dánh giá sản phẩm dở  dang cuối kỳ  tại Công ty Cổ  phần Đầu 
tƣ và Xây dựng Bạch Đằng 9
2.2.3. Kế toán giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ  Ý KIẾN ĐỀ  XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG 
TÁC  KẾ  TOÁN  CHI  PHÍ  SẢN  XUẤT  VÀ  TÍNH  GIÁ  THÀNH  TẠI 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 9 
3.1. Đánh giá chung về  công tác kế  toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản 
phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Bạch Đằng 9
3.1.1 Đánh giá chung về  công tác kế  toán chi phí sản xuất và tính giá thành 
sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tƣ và xây dựng Bạch Đẳng 9 
3.1.1.1 Những ưu điểm 
3.1.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số  ý kiến nhằm hoàn thiện tổ  chức công tác kế  toán chi phí sản xuất 
và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ  phần Đầu tƣ  và Xây dựng Bạch 
Đằng 9 trong điều kiện hiện nay.
3.2.1. Sự  cần thiết phải hoàn thiện công tác kế  toán chi phí s ản xuất và 
tính giá thành s ản phẩm tại Công ty C ổ  phần Đầu tƣ  và Xây dựng Bạch 
Đằng 9  
3.2.2.  Yêu  cầu  và  phƣơng  hƣớng  hoàn  thiện  công  tác  kế  toán  chi  phí  sản 
xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ  phần Đầu tƣ  và Xây dựng 
Bạch Đằng 9  
3.2.3. Một số  ý kiến đề  xuất nhằm hoàn thiện công tác kế  toán chi phí sản 
xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ  phần Đầu tƣ  và Xây dựng 
Bạch Đằng 9  
KẾT LUẬN  
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 16:42 06/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp