Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Báo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty xây dựng S.V.A (2015)

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty xây dựng S.V.A (2015)

Cập nhật: 16:27 Ngày 11/12/2015

Báo cáo thực tập kế toán là Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A. được hoàn thành vào tháng 4/2015 để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU  ......................................................................................................  1
CHƯƠNG  1.  LÝ  LUẬN  CHUNG  VỀ  CÔNG  TÁC  KẾ  TOÁN  DOANH 
THU,CHI  PHÍ  VÀ  XÁC  ĐỊNH  KẾT  QUẢ  KINH  DOANH  TRONG 
DOANH NGHIỆP  ...............................................................................................  2
1.1. Những vấn đề  chung về  doanh thu, chi phí và xác định kết quả  kinh doanh 
trong doanh nghiệp.  ...............................................................................................  2
1.1.1. Sự  cần thiết phải tổ  chức công tác kế  toán doanh thu, chi phí và xác định 
kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.  ...............................................................  2
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.  2
1.1.3. Các khái niệm cơ bản.  .................................................................................  3
1.1.3.1 Doanh thu.  .................................................................................................  3
1.1.3.2. Chi phí.  .....................................................................................................  5
1.1.3.3. Kế toán Xác định kết quả kinh doanh.  ...................................................................  6
1.2. Nội dung tổ  chức công tác kế  toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả
kinh doanh trong doanh nghiệp  .............................................................................  7
1.2.1. Kế  toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh nội bộ  và các 
khoản giảm trừ doanh thu.  .....................................................................................  7
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng  .....................................................................................  7
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng  ....................................................................................  8
1.2.1.3. Phƣơng pháp hạch toán  ..........................................................................  11
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán  ..........................................................................  11
1.2.2.1. Chứng từ sử dụng  ...................................................................................  11
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng  ..................................................................................  12
1.2.2.3. Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng bán.  .......................................  13
1.2.2.4. Phƣơng pháp hạch toán  ..........................................................................  15
1.2.3.2. Phƣơng pháp hạch toán  ..........................................................................  18
1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính  ......................  20
1.2.4.1. Chứng từ sử dụng  ..................................................................................  20 
1.2.4.2. Tài khoản sử dụng  ..................................................................................  20
1.2.4.3. Phƣơng pháp hạch toán.  .........................................................................  21
1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.  ....................................................  23
1.2.5.1. chứng từ sử dụng  ....................................................................................  23
1.2.5.2. Tài khoản sử dụng.  .................................................................................  23
1.2.5.3. Phƣơng pháp hạch toán.  .........................................................................  23
1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.  .......................................................  25
1.2.6.1. Chứng từ sử dụng.  ..................................................................................  25
1.2.6.2. Tài khoản sử dụng  ..................................................................................  25
1.2.6.3. Phƣơng pháp hạch toán  ..........................................................................  28
1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế  toán doanh thu, 
chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.  .............................  29
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ  TOÁN DOANH THU, CHI 
PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG S.V.A.  ...........................................................................................  34
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần xây dựng S.V.A  .................................  34
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng S.V.A.  ...  34
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần xây dựng S.V.A  ...............  35
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A.  ..............  36
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán.  ........................................................................  36
2.1.3.2 Chính sách và phƣơng pháp kế toán.  ......................................................  37
2.1.3.3. Tổ chức hệ thống chứng từ và hệ thống tài khoản.  ................................  38
2.1.3.4. Báo cáo thực tập ổ chức hệ thống sổ kế toán. .............................................
2.1.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính.  ......................................................  39
2.2. Thực trạng công tác kế  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả  kinh 
doanh tại công ty cổ phần xây dựng S.V.A.........................................................  39
2.2.1. Kế  toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  tại Công ty cổ  phần xây 
dựng S.V.A.  .........................................................................................................  39
2.2.1.1. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty.  ..........  39
2.2.1.2. Chứng từ sử dụng.  ..................................................................................  39 
2.2.1.3. Tài khoản sử dụng.  .................................................................................  39
2.2.1.4. Quy trình hạch toán.  ...............................................................................  40
2.2.1.5. Ví dụ minh họa.  ......................................................................................  41
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A  ..............  45
2.2.2.1. Nội dung giá vốn hàng bán tại công ty.  .................................................  45
2.2.2.2. Chứng từ sử dụng.  ..................................................................................  45
2.2.2.3. Tài khoản sử dụng.  .................................................................................  45
2.2.2.4. Quy trình hạch toán.  ...............................................................................  45
2.2.2.5. Ví dụ minh họa  .......................................................................................  47
2.2.3.  Kế  toán  chi  phí  quản  lý  doanh  nghiệp  tại  công  ty  cổ  phần   xây  dựng 
S.V.A.  ..................................................................................................................  52
2.2.3.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp.  ................................................  52
2.2.3.2. Chứng từ sử dụng.  ..................................................................................  52
2.2.3.3. Tài khoản sử dụng.  .................................................................................  52
2.2.3.4. Quy trình hạch toán  ................................................................................  52
2.2.3.5. Ví dụ minh họa.  ......................................................................................  53
2.2.4.  Kế  toán  doanh  thu  hoạt  động  tài  chính  tại  công  ty  cổ  phần  xây  dựng 
S.V.A.  ..................................................................................................................  57
2.2.4.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính.  ...............................................  57
2.2.4.2. Chứng từ sử dụng.  ..................................................................................  57
2.2.4.2. Tài khoản sử dụng.  .................................................................................  57
2.2.4.4. Quy trình hạch toán.  ...............................................................................  57
2.2.4.5. Ví dụ minh họa.  ......................................................................................  58
2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.  ....................................................  62
2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A.
.............................................................................................................................  62
2.2.6.1. Chứng từ sử dụng  ...................................................................................  62
2.2.6.2. Tài khoản sử dụng  ..................................................................................  62
2.2.6.3. Quy trình hạch toán  ................................................................................  62
2.2.6.5. Ví dụ minh họa.  ......................................................................................  63 
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ  TOÁN DOANH THU, CHI 
PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG S.V.A.  ...........................................................................................  71
3.1. Đánh giá chung về  công tác kế  toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A. ..............................................  71
3.1.1. Ƣu điểm.  ...................................................................................................  71
3.1.2. Hạn chế  ......................................................................................................  72
3.2. Một số  giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế  toán doanh thu, chi phí và 
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A.  ...................  73
3.2.1. Ý nghĩa của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và 
xác định kết quả kinh doanh.  ...............................................................................  73
3.2.2. Sự  cần thiết phải hoàn thiện công tác kế  toán doanh thu, chi phí và xác 
định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A.  ..........................  73
3.2.3. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 
quả kinh doanh.  ...................................................................................................  74
3.2.4. Một số  giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng, chi phí và 
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A.  ...................  75
3.2.4.1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A.  ......  75
3.2.4.2. Hoàn thiện quá trình luân chuyển chứng từ.  ..........................................  79
3.2.4.3. Hiện đại hóa công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A  .....  80
3.2.4.5. Hoàn thiện việc trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi............  85
KẾT LUẬN  ........................................................................................................  90
TÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 16:27 11/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp