Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Báo cáo thực tập giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Bắc Kạn

Báo cáo thực tập giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật: 19:32 Ngày 12/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Bắc Kạn  để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ 
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 
1.2. Một số khái niệm công cụ 
1.2.1. Tư tưởng 
1.2.2. Tư tưởng chính trị 
1.2.3. Giáo dục tư tưởng chính trị 
1.2.4. Quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị 
1.2.4.1. Quản lý 
1.2.4.2. Quản lý giáo dục 
1.2.4.3. Quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị 
1.2.4.4. Biện pháp quản lý giáo dục tư tưởng chính trị 
1.3. Những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị 
1.3.1. Mục tiêu và bản chất quản lý giáo dục tư tưởng chính trị 
1.3.2. Các nguyên tắc, phương pháp quản lý giáo dục tư tưởng chính trị 
1.3.2.1. Nguyên tắc 
1.3.2.2. Các phương pháp quản lý giáo dục tư tưởng chính trị 
1.2.3.3. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị 
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 
Kết luận chương 1 
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ THÔNG QUA CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN 
2.1. Vài nét về khách thể điều tra 
2.2. Mục đích, nội dung, phương pháp khảo sát 
2.2.1. Mục đích khảo sát 
2.2.2. Nội dung khảo sát
2.2.3. Phương pháp khảo sát 
2.3. Thực trạng về công tác quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Bắc Kạn 
2.3.1. Thực trạng nhận thức về quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Bắc Kạn
2.3.1.1. Nhận thức của cán bộ quản lý về hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 
2.3.1.2. Nhận thức của cán bộ, giáo viên về hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị chi học viên  
2.3.1.3. Nhận thức của học viên về việc triển khai hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị trong nhà trường 
2.3.2. Thực trạng nội dung quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Bắc Kạn
2.3.2.1. Thực trạng về việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị trong nhà trường 
2.3.2.2. Thực trạng về công tác tổ chức quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị 
2.3.2.3. Thực trạng về công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị của nhà trường 
2.3.2.4. Thực trạng về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị của nhà trường 
2.3.2.5. Thực trạng về các lực lượng chính tham gia giáo dục tư tưởng chính trị cho học viên trong nhà trường 
2.3.2.6. Ý kiến của học viên về hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị trong nhà trường 
2.3.3. Đánh giá chung về kết quả quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Bắc Kạn. Những mặt tồn tại, nguyên nhân 
2.3.3.1. Kết quả học tập, rèn luyện của học viên qua 3 khoá học gần đây 
2.3.3.2. Kết quả tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị của học viên 
2.3.3.3. Những hạn chế 
2.3.3.4. Nguyên nhân của những hạn chế 
2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Bắc Kạn 
2.3.4.1. Về nội dung, chương trình giáo dục 
2.3.4.2. Về phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục 
2.3.4.3. Về hình thức tổ chức quản lý người học
2.3.4.4. Về đội ngũ giáo viên 
2.3.4.5. Về Mục tiêu của nhà trường là yếu tố quan trọng khởi đầu cho mọi hoạt động của nhà trường 
2.3.4.6. Về lãnh đạo, quản lý 
2.3.4.7. Về phía học viên 
2.3.4.8. Về lực lượng tham gia hoạt động trong và ngoài nhà trường 
2.3.4.9. Về cơ chế chính sách và cơ sở vất chất
Kết luận chương 2 
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TỈNH BẮC KẠN
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 
3.1.1. Cơ sở pháp lý 
3.1.2. Các nguyên tắc 
3.1.2.1. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị cho học viên 
3.1.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 
3.1.2.3. Nguyên tắc nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị cho học viên trên quan điểm tiếp cận hoạt động và nhân cách 
3.1.2.4. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chỉ đạo của nhà quản lý, vai trò chủ đạo của giảng viên với vai trò tích cực chủ động của học viên 
3.1.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 
3.1.2.6. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện 
3.2. Các biện pháp quản lý 
3.2.1. Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục tư tưởng chính trị 
3.2.2. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên làm công tác giáo dục tư tưởng chính trị 
3.3.3. Đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục tư tưởng chính trị 
3.3.4. Tăng cường đầu tư và hiện đại hoá về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật 
3.3.5. Gắn việc giáo dục tư tưởng chính trị với việc tổng kết thực tiễn công tác tại địa phương 
3.3.6. Có cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ tham gia học tập các lớp giáo dục tư tưởng chính trị tại địa phương 
3.3.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp 
3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất 
3.4.1. Mục đích khảo nghiệm 
3.4.2. Đối tượng và nội dung khảo nghiệm
3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm 
3.4.4. Kết quả khảo nghiệm 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài báo cáo thực tập khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:32 12/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp