Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thưc tập CĐ - ĐH row Báo cáo thực tập bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề Thái Nguyên

Báo cáo thực tập bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề Thái Nguyên

Cập nhật: 22:30 Ngày 14/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực tập bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề Thái Nguyên để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 
1.2. Các khái niệm cơ bản 
1.2.1. Quản lý 
1.2.2. Cơ sở dạy nghề, quản lý dạy nghề và quản lý cơ sở dạy nghề 
1.2.3. Bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 
1.3. Cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề và yêu cầu về nghiệp vụ quản lý của cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.3.1. Cán bộ quản lý 
1.3.2. Cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề
1.3.3. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.4. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.4.1. Tổ chức xác định nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.4.2. Tổ chức lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.4.3. Tổ chức việc lựa chọn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.4.4. Tổ chức việc lựa chọn và sử dụng các phương pháp bồi dưỡng và hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.4.5. Tổ chức các điều kiện (nguồn lực) bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.4.6. Tổ chức tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.4.7. Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.4.8. Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 
1.5. Trách nhiệm của Tổng cục Dạy nghề và Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội với công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.5.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với lĩnh vực dạy nghề 
1.5.2. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục dạy nghề 
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
1.6.1. Yếu tố khách quan 
1.6.2. Yếu tố chủ quan 
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 
2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên 
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 
2.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội 
2.2. Khái quát tình hình dạy nghề ở huyện Phổ Yên 
2.2.1. Mạng lưới cơ sở dạy nghề 
2.2.2. Thực trạng về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên tại các cơ sở dạy nghề huyện Phổ Yên 
2.2.3. Thực trạng nghiệp vụ quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 
2.3. Thực trạng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên hiện nay 
2.3.1. Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
2.3.2. Thực trạng việc tổ chức lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
2.3.3. Thực trạng việc tổ chức lựa chọn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
2.3.4. Thực trạng việc tổ chức lựa chọn và sử dụng các phương pháp và hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
2.3.5. Thực trạng việc tổ chức các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
2.3.6. Thực trạng tổ chức tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
2.3.7. Thực trạng tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề
2.4. Kết quả tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề từ năm 2010 đến 2014 
2.5. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên 
2.5.1. Những ưu điểm và nguyên nhân 
2.5.2. Những tồn tại và nguyên nhân 
Kết luận chương 2 
Chương 3. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỒI DƯỜNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ 
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 
3.2. Biện pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên 
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề 
3.2.2. Biện pháp 2. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề 
3.2.3. Biện pháp 3. Tăng cường việc lựa chọn và sử dụng nội dung, phương pháp và hình thức bồi dưỡng cập nhật và tích cực 
3.2.4. Biện pháp 4. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho công tác bồi dưỡng 
3.2.5. Biện pháp 5. Tăng cường tổ chức nghiên cứu, học tập thực tế các mô hình quản lý tiên tiến
3.2.6. Biện pháp 6. Tăng cường tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trong đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề 
3.2.7. Biện pháp 7. Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 
3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp 
3.4.1. Mục đích khảo nghiệm 
3.4.2. Nội dung khảo nghiệm 
3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm 
3.4.4. Kết quả khảo nghiệm 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập CĐ- ĐH khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 22:30 14/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp