Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập THCS row Báo cáo thực giáo dục truyền thống cho học sinh dân tộc thiểu số THCS Thái Nguyên

Báo cáo thực giáo dục truyền thống cho học sinh dân tộc thiểu số THCS Thái Nguyên

Cập nhật: 22:34 Ngày 21/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực giáo dục truyền thống cho học sinh dân tộc thiểu số THCS Thái Nguyên để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
4. Giả thuyết khoa học 
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 
7. Phương pháp nghiên cứu 
8. Kết cấu luận văn 
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài 
1.1.2. Những nghiên cứu trong nước 
1.2. Các khái niệm công cụ 
1.2.1. Truyền thống 
1.2.2. Hoạt động giáo dục 
1.2.3. Hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh THCS 
1.2.4. Quản lý hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh DTTS ở trường THCS
1.2.5. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh DTTS ở trƣờng THCS 
1.3. Hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh THCS người DTTS 
1.3.1. Những đặc trưng cơ bản về đặc điểm môi trường sống và nhân cách học sinh THCS người dân tộc thiểu số 
1.3.2. Mục đích, ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh THCS người DTTS hiện nay 
1.3.3. Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh THCS người DTTS 
1.3.4. Nội dung giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh THCS 
1.3.5. Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng 
1.4. Quản lý hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường THCS 
1.4.1. Vai trò của hiệu trưởng nhà trường trong quản lý hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh ở trường THCS 
1.4.2. Nội dung quản lý 
1.4.3. Phương pháp quản lý hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho học sinh 
1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh người dân tộc thiểu số ở trường THCS 
1.5.1. Sự thống nhất của các lực lượng giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội 
1.5.2. Ý thức tự giác, tự giáo dục của bản thân HS 
1.5.3. Tính kế hoạch hóa trong công tác quản lý GD truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng 
1.5.4. Chất lượng đội ngũ giáo viên tham gia GD truyền thống 
1.5.5. Điều kiện cơ sở vật chất, tài chính 
Kết luận chương 1 
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ (DTTS) Ở TRƯỜNG THCS HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN 
2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng 
2.1.1. Vài nét về khách thể khảo sát 
2.1.2. Mục tiêu khảo sát 
2.1.3. Nội dung khảo sát 
2.1.4. Phương pháp khảo sát và cách xử lý số liệu 
2.2. Thực trạng nhận thức về hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng và quản lý động giáo dục truyền thống lịch sử và truyền thống cách mạng cho học sinh người dân tộc thiểu số ở trường THCS huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
2.2.1. Nhận thức về ý nghĩa của giáo dục truyền thống lịch sử và truyền thống cách mạng cho học sinh 
2.2.2. Nhận thức của CBQLGD, GV về nội dung, hình thức giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh 
2.2.3. Nhận thức về vai trò của hiệu trưởng trong quản lý hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh 
2.3. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh người dân tộc thiểu số ở trường THCS huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
2.3.1. Thực trạng về nội dung giáo dục truyền thống 
2.3.2. Thực trạng các hoạt động giáo dục truyền thống được tổ chức cho học sinh 
2.3.3. Thực trạng hình thức tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh THCS người DTTS
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử và truyền thống cách mạng cho học sinh người dân tộc thiểu số ở trường THCS huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
2.4.1. Thực trạng nội dung quản lý hoạt động giáo dục truyền thống 
2.4.2. Thực trạng sử dụng các phương pháp quản lý hoạt động giáo dục truyền thống 
2.4.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục truyền thống 
2.5. Nguyên nhân của thực trạng 
2.6. Đánh giá chung về khảo sát thực trạng 
2.6.1. Những ưu điểm 
2.6.2. Những tồn tại 
2.6.3. Nguyên nhân 
Kết luận chương 2 
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG THCS HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN 
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu GD cấp học 
3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường THCS huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho CB, GV và CMHS trong bối cảnh hiện nay 
3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh dân tộc thiểu số 
3.2.3. Biện pháp 3: Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng và tìm hiểu văn hóa các DTTS, học tiếng dân tộc ở địa phương 
3.2.4. Biện pháp 4: Quản lý và chỉ đạo xây dựng môi trường GD lành mạnh nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho HS 
3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường phối hợp giữa nhà trương, gia đình và xã hội giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh DTTS 
3.2.6. Biện pháp 6: Quản lý việc đổi mới kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho HS 
3.2.7. Mối quan hệ giữa các biệp pháp quản lý giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh DTTS 
3.3. Khảo nghiệm sư phạm 
3.3.1. Cách thức tiến hành 
3.3.2. Phân tích kết quả khảo nghiệm 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập THCS khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 22:34 21/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp