Thư viện tài liệu mẫu
Home row TÀI LIỆU ÔN THI row Tài liệu ôn thi Cao Học row Bài tập trắc nghiệm danh từ đi với giới từ luyện thi tiếng anh b1

Bài tập trắc nghiệm danh từ đi với giới từ luyện thi tiếng anh b1

Cập nhật: 18:09 Ngày 05/11/2015

I. Choose the best answer to complete these following sentences.
1. He gave her a check _____ a lot of money.
A. for B. in C. of D. to
2. The reason _____ this meeting is to discuss the cause of the reduce in price.
A. in B. on C. of D. for
3. The decrease _____ profits is due to the bad market.
A. for B. in C. of D. to
4. There is a real demand ______ new products.
A. in B. on C. for D. with
5. We have seen a fall ______ prices recently.
A. in B. of C. to D. on
6. The cause ______ his problems is his family.
A. for B. in C. of D. to
7. Did you do any damage ______ the house?
A. for B. in C. of D. to
8. I think your attitude _____ your sister is very bad indeed.
A. in B. of C. to D. on
9. The difference _____ the two is very slight.
A. of B. to C. with D. between
10. He took a photograph ______ his girlfriend.
A. on B. for C. of D. in
11. Do you have a good relationship ______ most of your relatives?
A. with B. of C. in D. between
12. She wasn't aware ______ his reaction to the problem.
A. in B. of C. to D. with
13. Did you send Alice an invitation ______ the party?
A. to B. with C. in D. of
14. The connection _______ the two victims was minimal.
A. on B. between C. with D. about
15. The advantage ______ having free time is that you can do anything you want with it.
A. on B. from C. of D. in
16. ______ my opinion, he is an excellent pianist.
A. For B. In C. By D. On
17. I'm afraid I took your coat _____ mistake.
A. by B. in C. on D. in
18. He gave her a cheque _______a lot of money.
A. on B. in C. for D. of
19. The reason _______this meeting is to discuss the merger.
A. for B. from C. between D. of
20. The decrease _______profits is due to the bad market.
A. on B. of C. in D. from
21. There is a real demand _______qualified English teachers.
A. for B. of C. with D. on
22. We have seen a fall _______prices recently.
A. of B. for C. on D. in
23. The cause _______his problems is his wife.
A. on B. for C. of D. in
24. Did you do any damage _______the car?
A. on B. in C. to D. for
25. I think your attitude _______your employer is very bad indeed.
A. to B. on C. of D. between
26. The difference _______the two is very slight.
A. for B. from C. between D. of
27. He took a photograph _______his girlfriend.
A. of B. for C. on D. in
28. Do you have a good relationship _______your father?
A. for B. of C. with D. on
29. I was surprised _______his reaction to the problem.
A. on B. with C. by D. of
30. Did you send Simon an invitation _______the party?
A. of B. for C. on D. to
31. The connection _______the two victims was slight.
A. for B. between C. from D. of
32. The advantage _______having free time is that you can do anything you want with it.
A. on B. for C. of D. in
33. She is ________ holiday now. Can you phone her at 0261.321.578.
A. in B. on C. of D. with
34. His addiction _______ surfing the Internet is a problem.
A. of B. on C. for D. to
35. ______ my opinion, she would make a splendid wife.
A. On B. Of C. With D. In
36. I'm sorry that I took your umbrella ______mistake.
A. by B. on C. of D. for
37. Where would you like to go ______holiday this year?
A. in B. on C. of D. from
38. Where should we go ______a drink?
A. with B. for C. in D. on
39. That book was written ______Stephen King.
A. in B. with C. by D. of
40. Donata came across the business idea ______accident!
A. on B. in C. with D. by
41. She bought a painting ______Waterhouse.
A. of B. with C. for D. by
download

Giá tiền: 12.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 18:09 05/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp