Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Bài tập tình huống trong báo cáo thực tập ĐH Bình Dương

Bài tập tình huống trong báo cáo thực tập ĐH Bình Dương

Cập nhật: 08:58 Ngày 21/08/2018

Chọn một trong các bài tập sau đây để làm phần 3:
Ai muốn làm bài tập khác không có trong danh sách các bài bên dưới thì báo lại.
Bài 1: Kế toán Phải trả người bán
Hãy thu thập bộ chứng từ thực tế tại công ty bạn thực tập gồm:
- 2 hóa đơn mua vào của cùng 1 người bán trong 1 tháng nào đó của năm 2017 , người bán là 1 công ty.
- 2 chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho người bán đó trong cùng tháng nêu trên.
- Sổ chi tiết thanh toán của người bán đó của tháng nêu trên.
Trình bày:
- Mô tả quy trình hạch toán công nợ phải trả, hạch toán chi trả tiền cho người bán.
- Tài khoản mà Công ty sử dụng để hạch toán công nợ phải trả người bán qua các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền kể trên (Nêu số hiệu tài khoản, tên tài khoản, trình bày tài khoản chi tiết nếu có, không trình bày kết cấu, nội dung tài khoản)
- Scan chứng từ thật để minh họa hoặc photo kẹp vào phụ lục.
- Trình bày Sổ chi tiết thanh toán với người bán của người bán nêu trên. 
- Trình bày hạch toán tổng hợp.
- Trình bày nhận xét những ưu điểm và nhược điểm của công tác kế toán nợ phải trả người bán tại công ty. Nêu các giải pháp để hạn chế những nhược điểm (nếu có).
Bài 2: Kế toán Phải thu khách hàng
Hãy thu thập bộ chứng từ thực tế trong năm 2017  tại công ty bạn thực tập gồm:
- 2 hóa đơn bán ra hoặc hai tờ khai xuất khẩu của cùng 1 người mua trong 1 tháng nào đó của năm 2017 , người mua là 1 công ty.
- 2 chứng từ thu tiền qua ngân hàng người mua đó trả tiền trong cùng tháng nêu trên.
- Sổ chi tiết thanh toán của người mua đó của tháng nêu trên.
Trình bày:
- Mô tả quy trình hạch toán công nợ phải thu, hạch toán thu tiền từ người mua.
- Tài khoản mà Công ty sử dụng để hạch toán công nợ phải thu khách hàng qua các nghiệp vụ bán hàng và thu tiền kể trên (Nêu số hiệu tài khoản, tên tài khoản, trình bày tài khoản chi tiết nếu có, không trình bày kết cấu, nội dung tài khoản)
- Scan chứng từ thật để minh họa hoặc photo kẹp vào phụ lục.
- Trình bày Sổ chi tiết thanh toán với người mua của người bán nêu trên. 
- Trình bày hạch toán tổng hợp.
- Trình bày nhận xét những ưu điểm và nhược điểm của công tác kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty. Nêu các giải pháp để hạn chế những nhược điểm (nếu có).

Bài 3: Kế toán bán hàng
Hãy thu thập chứng từ tại công ty bạn đang thực tập phát sinh trong năm 2017  gồm:
- 2 hóa đơn bán ra bán 1 hoặc nhiều loại hàng hóa hoặc thành phẩm nào đó.
- 2 phiếu xuất kho của nghiệp vụ bán hàng theo hóa đơn đó.
Yêu cầu:
- Trình bày quy trình bán hàng (ký kết hợp đồng hoặc nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, lập lệnh bán hàng (nếu có), lập hóa đơn, lập phiếu giao hàng, phiếu xuất kho, giao hàng, ghi sổ kế toán) - Trình bày trình tự thực hiện, do bộ phận nào, người nào đảm nhiệm.
- Trình bày cách  lập hóa đơn bán hàng và cách lập phiếu xuất kho (trình bày cách tính toán doanh thu, thuế GTGT đầu ra của toàn hóa đơn; cách tính giá xuất kho và giá vốn của 1 mặt hàng có trong hóa đơn: phương pháp tính giá xuất kho, cách tính để ra giá xuất, cách tính để ra giá vốn). Trong đó, khi lập xong chứng từ thì người nào ký, chuyển chứng từ từ bộ phận nào sang bộ phận nào.
- Nêu tên và số hiệu của các tài khoản mà công ty sử dụng để hạch toán nghiệp vụ bán hàng này.
- Trình bày cách hạch toán tổng hợp của nghiệp vụ bán hàng kể trên (hạch toán doanh thu, thuế GTGT và giá vốn: ghi nợ tài khoản nào, ghi có tài khoản nào, số tiền tương ứng là bao nhiêu)
- Trình bày nhận xét những ưu điểm và nhược điểm của công tác kế toán bán hàng tại công ty. Nêu các giải pháp để hạn chế những nhược điểm (nếu có).

Bài 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Hãy thu thập số liệu và bộ chứng từ thực tế phát sinh trong năm 2017  của tại công ty bạn thực tập gồm:
- 1 bảng tổng hợp tiền lương của một tháng nào đó của toàn bộ nhân viên trong Công ty.
- 1 bảng trích tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn của người lao động.
- Bảng thông báo kết quả đóng bảo hiểm của tháng nêu trên, có chữ ký thủ trưởng và con dấu của cơ quan bảo hiểm.
- Thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động của quý có tháng nêu trên.
Yêu cầu:
- Mô tả quy trình kế toán tiền lương.
- Trình bày cách chấm công, cách tính lương, tính các khoản bảo hiểm trừ vào lương, đoàn phí công đoàn trừ vào lương và thuế thu nhập cá nhân của một hoặc hai nhân viên nào đó theo số liệu thực tế.
- Trình bày tất cả các tài khoản công ty sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ nêu trên (Nêu số hiệu tài khoản, tên tài khoản, trình bày tài khoản chi tiết nếu có)
- Trình bày loại chứng từ kế toán sử dụng để hạch toán chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương nêu trên.
- Trình bày trình tự hạch toán tổng hợp (ghi nợ tài khoản nào, ghi có tài khoản nào, số tiền bao nhiêu) cho các nghiệp vụ sau:
Trích chi phí tiền lương.
Khấu trừ các khoản trừ vào lương.
Trích các khoản chi phí bảo hiểm và kinh phí công đoàn.
Thanh toán tiền lương.
Nộp các khoản bảo hiểm.
Chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho nhân viên.
- Trình bày nhận xét những ưu điểm và nhược điểm của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Nêu các giải pháp để hạn chế những nhược điểm (nếu có).
Bài 5: Kế toán nguyên vật liệu
Hãy thu thập số liệu và bộ chứng từ thực tế phát sinh trong 1 tháng nào đó của năm 2017  của tại công ty bạn thực tập gồm:
- Hóa đơn mua vào mua 1 loại nguyên vật liệu nào đó.
- Phiếu nhập kho nhập các nguyên vật liệu theo hóa đơn đó.
- 1 phiếu xuất kho xuất loại nguyên vật liệu nêu trên dùng vào sản xuất.
- Sổ chi tiết nguyên vật liệu của nguyên vật liệu nêu trên.
Hãy trình bày (theo thực tế phát sinh tại Công ty bạn thực tập):
- Quy trình nhập, xuất nguyên vật liệu tại công ty.
- Số hiệu và tên tài khoản mà công ty sử dụng để hạch toán nguyên vật liệu.
- Cách hạch toán chi tiết nguyên vật liệu nêu trên.
- Sổ chi tiết nguyên vật liệu của nguyên vật liệu đó mà bạn đã thu thập ở trên.
- Cách hạch toán tổng hợp: ngày nào, căn cứ vào chứng từ nào, kế toán tiến hành những công việc gì trong quá trình hạch toán và hạch toán ra sao.
- Nêu nhận xét những ưu điểm và nhược điểm về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty và đề xuất những giải pháp cần thiết để hạn chế những nhược điểm (nếu có).
Bài 6: Kế toán hàng hóa
Hãy thu thập số liệu và bộ chứng từ thực tế phát sinh trong 1 tháng nào đó của năm 2017  của tại công ty bạn thực tập gồm:
- Hóa đơn mua vào mua 1 loại hàng hóa nào đó.
- Phiếu nhập kho nhập các hàng hóa theo hóa đơn đó.
- 1 phiếu xuất kho xuất bán loại hàng hóa nêu trên.
- Sổ chi tiết hàng hóa của hàng hóa nêu trên.
Hãy trình bày (theo thực tế phát sinh tại Công ty bạn thực tập):
- Quy trình nhập, xuất hàng hóa tại công ty.
- Số hiệu và tên tài khoản mà công ty sử dụng để hạch toán hàng hóa.
- Cách hạch toán chi tiết hàng hóa nêu trên.
- Sổ chi tiết hàng hóa của hàng hóa đó mà bạn đã thu thập ở trên.
- Cách hạch toán tổng hợp: ngày nào, căn cứ vào chứng từ nào, kế toán tiến hành những công việc gì trong quá trình hạch toán và hạch toán ra sao.
- Nêu nhận xét những ưu điểm và nhược điểm về công tác kế toán hàng hóa tại công ty và đề xuất những giải pháp cần thiết để hạn chế những nhược điểm (nếu có).
Bài 7: Kế toán giá thành
Hãy thu thập số liệu và bộ chứng từ thực tế phát sinh trong 1 tháng nào đó của năm 2017  của tại công ty bạn thực tập gồm:
- Phiếu hoặc các phiếu kết chuyển chi phí sản xuất vào tài khoản 154, chi tiết cho một loại sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm nào đó.
- Phiếu đánh giá sản phẩm dở dang của của sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm đó .
- Phiếu tính giá thành (thẻ tính giá thành, bảng tính giá thành) của sản phẩm đó.
Hãy trình bày (theo thực tế phát sinh tại Công ty bạn thực tập):
- Cách thức tập hợp trực tiếp chi phí sản xuất hoặc phân bổ chi phí sản xuất cho loại hoặc nhóm sản phẩm đó.
- Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính toán liên quan đến đánh giá sản phẩm dở dang của sản phẩm đó.
- Phương pháp tính giá thành và các tính toán liên quan để có được kết quả giá thành (kết quả trên phiếu tính giá thành đã thu thập được).
- Nêu nhận xét những ưu điểm và nhược điểm về công tác kế toán tính giá thành tại công ty và đề xuất những giải pháp cần thiết để hạn chế những nhược điểm (nếu có).

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp