Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Ảnh hưởng đến quyết định mua bê tông thương phẩm công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên

Ảnh hưởng đến quyết định mua bê tông thương phẩm công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên

Cập nhật: 20:49 Ngày 22/03/2016

Báo cáo thực tập Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bê tông thương phẩm công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên  đạt 9 điểm   

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 3

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 4

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu ....................................................... 5

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 6

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUYẾT ĐỊNH

MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ............................................ 7

1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 7

1.1.1. Cơ sở lý luận về khách hàng tổ chức ...................................................... 7

1.1.2. Tiến trình ra quyết định mua của khách hàng tổ chức............................ 8

1.2. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 19

1.2.1. Kinh nghiệm marketing của một số doanh nghiệp trên thế giới........... 19

1.2.2. Kinh nghiệm marketing của một số doanh nghiệp Việt Nam .............. 23

1.2.3. Những bài học có thể vận dụng đối với Công ty Cổ phần bê tông

và xây dựng Thái Nguyên..................................................................... 25

1.3. Tổng quan tài liệu nghiên cứu.................................................................. 26

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 28

2.1. Câu hỏi đề tài cần giải quyết.................................................................... 28

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 29

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin ............................................................ 29

2.2.2. Phƣơng pháp phân tích thông tin .......................................................... 32

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 38

2.3.1. Chỉ tiêu về sản lƣợng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận của Công ty........ 38

2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá về hoạt động Marketing - mix của Công ty ......... 38

Chương 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........ 40

3.1. Khái quát chung về Công ty..................................................................... 40

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................ 40

3.1.2. Cơ cấu tổ chức....................................................................................... 44

3.2. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động marketing của

Công ty.................................................................................................. 48

3.2.1. Phân tích và nhận xét về hoạt động tiêu thụ và SXKD của Công ty .... 49

3.2.2. Phân tích và nhận xét về hoạt động marketing của Công ty................. 52

3.3. Phân tích các nhân tố Marketing - mix ảnh hƣởng đến quyết định

mua của khách hàng tổ chức tại Công ty .............................................. 62

3.3.1. Thiết kế nghiên cứu ............................................................................... 62

3.3.2. Phân tích dữ liệu, kết quả nghiên cứu................................................... 64

3.3.3. Mức độ ảnh hƣởng của từng nhóm nhân tố đến quyết định mua bê tông

thƣơng phẩm tại Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên...........75

Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH

RA QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC..............77

4.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng và mục tiêu của vấn đề nghiên cứu.............. 77

4.1.1. Quan điểm, định hƣớng về những tác động của Marketing – mix

ảnh hƣởng đến quyết định mua............................................................. 77

4.1.2. Mục tiêu phân tích những nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định mua

của khách hàng tổ chức tại Công ty...................................................... 79

4.2. Một số giải pháp thúc đẩy quá trình ra quyết định mua hàng.................. 79

4.2.1. Giải pháp tổ chức phân phối hiệu quả................................................... 81

4.2.2. Giải pháp tăng cƣờng xúc tiến thƣơng mại........................................... 82

4.2.3. Giải pháp cải thiện chính sách giá ........................................................ 82

4.2.4. Giải pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm ............................................. 83

4.3. Kiến nghị.................................................................................................. 84

4.3.1. Kiến nghị với Bộ xây dựng.................................................................... 84

4.3.2. Kiến nghị với các Tổng công ty Xây dựng Việt Nam............................ 84

4.3.3. Kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng…................... 84

KẾT LUẬN.................................................................................................... 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 88

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:49 22/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp